Nástěnka skupiny - aktuální informace Oddíly ve skupině O skupině Vesmír Bolatice Turistická základna, Bolatice Stanová základna Klokočůvek Zajímavé odkazy Kontaktní informace

Provozní řád

 1. Nájemci je zakázáno, bez písemného souhlasu majitele, pronajímat stanovou základnu Vesmír třetí osobě.
 2. Nájemce odpovídá za veškerý svěřený inventář stanové základny. V případě poškození či ztráty je povinen daný inventář uhradit  v plné míře.
 3. Nájemce je povinen dodržovat veškerá platná nařízení a ustanovení daná zákony ČR pro pořádání zotavovacích či podobných akcí pro děti. Hlavní vedoucí jakožto statutární zástupce nájemce, plně zodpovídá za dodržování platných bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů.
 4. Nájemce zodpovídá za veškeré škody vzniklé druhé osobě /Lesy ČR, Povodí Odry atd./, které vznikly v průběhu pobytu na stanové základně.
 5. V případě používání motorového vozidla je nájemce si povinen zajistit povolení k vjezdu /výjimka ze zákazu/ u Lesní správy Vítkov.
 6. Nájemce plně odpovídá za likvidaci odpadů vzniklých v průběhu pobytu na stanové základně a to v souladu s platnými zákony a vyhláškami. Je přísně zakázáno tuhé odpady spalovat či ukládat do odpadových jam!
 7. Nájemce je povinen dovážet pitnou vodu na stanovou základnu z předem prověřeného zdroje, popř. ze zdroje určeného majitelem základny.
 8. Nájemce je povinen zcela dodržovat podmínky k táboření určené Lesní správou Vítkov. Tyto podmínky jsou součásti písemné dokumentace předané oproti podpisu první den pobytu zástupci nájemce.
 9. Zástupce nájemce upozorní všechny ubytované na zákaz používání jakýchkoliv sprejů ve stanech /biolit, lak na vlasy apod./, stejně jako na zákaz používání otevřeného ohně.  Ve stanech je rovněž zakázáno cokoli přemísťovat či jinak upravovat /dvojlůžka, police, kapsáře atd./ jakožto i vynášet ven ze stanů /lůžka, molitany !/.
 10. V případě, že vinou nájemce nebude stanová základna po ukončení jeho pobytu způsobilá dalšího provozu /uzavření z důvodu nedodržení hygienických předpisů, rozbité stany, vyhořelý les aj./ je povinen na písemné požádání uhradit dalším případným nájemcům vzniklou finanční újmu.
 11. Nájemce je povinen zástupci provozovatele umožnit vstup na stanovou základnu, a to kdykoliv v průběhu pobytu. Zástupce provozovatele kontrolující stanovou základnu je povinen předložit zástupci nájemce platný osobní doklad /obč. průkaz, pas/ a písemné pověření vedoucího skupiny opatřené jeho podpisem a razítkem skupiny.
ReHANEK - web - design - softwarePřihlásit se...