Nástěnka skupiny - aktuální informace Oddíly ve skupině O skupině Vesmír Bolatice Turistická základna, Bolatice Stanová základna Klokočůvek Zajímavé odkazy Kontaktní informace

Smlouva o pronájmu

S M L O U V A   O    P R O N Á J M U

STANOVÉ ZÁKLADNY VESMÍR BOLATICE

 

Místo:  Klokočov u Vítkova            Kapacita: 60 lůžek = 30 stanů 
   
mezi: Dětskou organizací KONDOR, skupinou VESMÍR Bolatice     
zastoupenou: p.Pavlem KOCHEM, vedoucím skupiny Vesmír
a:
zastoupená:

Den a čas nástupu:                  v …….. hod.
Den a čas odchodu:                 v ……… hod.
Částka za pronájem: 1300,- Kč /noc
Minimální počet ubytovaných: 45 osob
Stanovená záloha: 5.000,- Kč
 
  
Zálohu uhraďte na účet ČS a.s. Opava, pobočka Bolatice č. účtu 1847175329/0800 , variabilní symbol 47815931, případně v hotovosti hospodářovi skupiny a to do 31.1.2005 (faktura vám bude zaslána začátkem ledna 2005). Pokud nájemce neuhradí požadovanou zálohu v předepsaném termínu, nebude s jeho pobytem na stanové základně již dále počítáno. V případě, že po zaplacení zálohy nájemce z jakýchkoliv důvodů odstoupí od smlouvy, nebude mu uhrazená záloha vrácena. Uhradí tím provozovateli újmu vzniklou odstoupením od smlouvy.
Doplatek částky nájemného se nájemce zavazuje uhradit nejpozději čtrnáct dnů před zahájením pobytu, tj. do ........ Zároveň s tímto bude provozovateli základny předložen  jmenný seznam ubytovaných s adresami a datem narození!
      Náhrady škod vzniklých na inventáři během pobytu (a které nemohly být řešeny během pobytu) budou řešeny dohodou nebo právní cestou.
    
      Potvrzenou smlouvu zašlete  do .............na adresu:
KONDOR, skupina VESMÍR, P.O.BOX 1, 747 23, Bolatice


V Bolaticích   ....................       ..............................................
                                                            za pronajímatele


V .................................         .............................................
                                                               za nájemce

 

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY

PRONÁJMU STANOVÉ ZÁKLADNY VESMÍR BOLATICE


- nájemce se zavazuje, že bude o svěřený inventář     stanové základny a zapůjčený majetek pečovat tak, aby bylo zamezeno jeho poškození, ztrátě nebo zničení. V opačném případě bude tento v plné míře uhrazen.
- za propůjčený inventář stanové základny zodpovídá hlavní vedoucí společně s hospodářem tábora
- nájemce rovněž zodpovídá za škody způsobené majitelům pozemků v místě i okolí tábořiště /lesní správě apod./
- majitel základny a majitel pozemku mají právo kontroly v průběhu   tábora
- po příchodu na základnu v dohodnutý termín hlavní vedoucí tábora nebo jím pověřený zástupce:
         a/ přebere stanovou základnu - po předchozí fyzické kontrole dle inventárního soupisu (kontrolu provádí společně zástupci předávající a přebírající strany)
         b/ společně s předávajícím provedou zápis do předávajícího protokolu, kde uvedou zjištěné závady a nedostatky
         c/ seznámí se s pokyny pro provoz stanové základny, které jsou součástí dokumentace spolu s předávajícím protokolem a inventářem stanové základny
- před předáním stanové základny dalšímu nájemci, popř. provozovateli je nájemce povinen dát inventář do původního stavu, provést úklid ve stanech, v kuchyni, jídelně, umývárně, WC a v prostoru tábořiště i okolí
- nájemce je nucen vyčkat příchodu přebírajícího a společně provést předání stanové základny
- nájemce je povinen řádně a na vlastní náklady zlikvidovat veškerý odpad vzniklý v průběhu tábora
- mezi vybavení stanové základny /po špatných zkušenostech/ nepatří přenosný vařič na propan butan,  kuchyňské nože, sekyry a pily na dřevo


V Bolaticích .…….                      ..............................................
                                                          za pronajímatele


V .............................             ..............................................
                                                             za nájemce

ReHANEK - web - design - softwarePřihlásit se...