Nástěnka skupiny - aktuální informace Oddíly ve skupině O skupině Vesmír Bolatice Turistická základna, Bolatice Stanová základna Klokočůvek Zajímavé odkazy Kontaktní informace

Statut skupiny

STATUT 

KONDOR, skupina Vesmír Bolatice


Čl. 1

Charakter, funkce a cíle skupiny

 1. Skupina VESMÍR Bolatice, o.s. (dále jen „skupina“) je jedním ze základních článků organizace KONDOR (Konfederace nezávislých – dětská organizace). Je dobrovolnou skupinou lidí, která sdružuje děti, dospívající mládež i dospělé. Je otevřena pro všechny, kteří jednají v souladu s jejími cíli.
 2. Cílem skupiny je připravit své členy pro život ve společnosti a současně zabezpečit účelné trávení jejich volného času. V souladu s platnými právními předpisy může skupina provádět nebo se podílet na hospodářské činnosti – nákupu a prodeji, kulturní, ubytovací a hostinské činnosti, a to pouze za účelem získání finančních prostředků na svou činnost.

Čl. 2

Územní působnost

 1. Skupina působí v obci Bolatice a nejbližším okolí.
 2. Sídlem skupiny je obec Bolatice.

Čl.3

Členství ve skupině

 1. Členem skupiny se může stát každá osoba starší 6-ti let, která souhlasí s charakterem, funkcí a cílem skupiny. K členství osob mladších 15-ti let je nutný písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.
 2. Dospívající a dospělí působí ve skupině jako vedoucí, praktikanti nebo se sdružují v Klubu přátel skupiny Vesmír.
 3. Vedoucím se může stát každá osoba starší 15-ti let, přijata kolektivem vedoucích a splňující osobní a morální předpoklady pro výchovu dětí. Musí získat minimálně nejnižší stupeň kvalifikace, určený kolektivem vedoucích.
 4. Členství ostatních dospívajících a dospělých vzniká za podmínek určených kolektivem vedoucích.
 5. Členství ve skupině může být ukončeno vystoupením nebo vyloučením za podmínek daných kolektivem vedoucích.

Čl.4

Základní práva a povinnosti členů

 1. Děti, které jsou členy skupiny, mají tato základní práva:

-          vybrat si oddíl

-          užívat výhod vyplývajících v členství ve skupině

-          vystoupit z oddílu i skupiny

             a tyto základní povinnosti:

-          podílet se na činnosti oddílu a skupiny

-          nepoškozovat zájmy oddílu ani skupiny na veřejnosti

-          šetřit majetek oddílu i skupiny

2. Vedoucí, kteří jsou členy skupiny, mají tato základní práva:

-          užívat výhod vyplývajících v členství v oddíle a skupině

-          být přítomen na každé poradě kolektivu vedoucích

-          vystoupit z oddílu i skupiny

             a tyto základní povinnosti:

-          řídit se statutem organizace, skupiny a dokumenty schválenými kolektivem vedoucích

-          podílet se na činnosti skupiny

-          nepoškozovat zájmy skupiny

-          pečovat o zdravý duševní a tělesný vývoj dětí a dbát o jejich bezpečnost

-          být proškolen dle platných zásad stanovených kolektivem vedoucích

-          dbát a šetřit majetek skupiny

3. Ostatní členové skupiny mají tato základní práva a povinnosti:

-          vybrat si strukturu, v rámci které budou ve skupině působit

-          užívat výhod vyplývajících v členství ve skupině

-          být přítomen na jednání kolektivu vedoucích

-          vystoupit ze skupiny

             a tyto základní povinnosti:

-          řídit se statutem organizace, skupiny a dokumenty schválenými kolektivem vedoucích

-          nepoškozovat zájmy skupiny na veřejnosti

-          dbát a šetřit majetek skupiny

4. Další práva a povinnosti všech členů jsou určeny dokumenty vydanými a schválenými kolektivem vedoucích.

Čl. 5

Nejvyšší orgán

 1. Nejvyšším orgánem skupiny je schůze kolektivu vedoucích. Kolektiv vedoucích je složen ze všech členů skupiny starších 18-ti let.
 2. Kolektiv vedoucích na svých poradách schvaluje základní dokumenty týkající se činnosti skupiny a všechny jejich změny.
 3. Kolektiv vedoucích se schází minimálně šestkrát ročně.
 4. Dokumenty schválené kolektivem vedoucích musí být řádně odhlasovány, přičemž hlasování se řídí následujícími podmínkami:

-          na každou jednotlivou strukturu skupiny (oddíl, KPSV) připadá jeden hlas na každých pět řádně registrovaných členů

-          kolektiv vedoucích je oprávněn schvalovat nebo měnit dokumenty pouze tehdy, účastní-li se porady kolektivu vedoucích více jak 50% platných hlasů

-          vedení každé struktury skupiny písemně určí osoby starší 18-ti let, které mají hlasovací právo

5. Kolektiv vedoucích organizuje jednou ročně v termínu do 10. března výroční poradu skupiny, na které vedení jednotlivých struktur skupiny písemně seznámí zúčastněné s činností za uplynulý rok.

Čl.6

Vyšší články skupiny

 1. Mezi jednotlivými poradami kolektivu vedoucích je nejvyšším orgánem skupiny skupinová rada.
 2. Skupinová rada je vytvořena za těchto podmínek:

-          je volena kolektivem vedoucích, a to dvoutřetinovou většinou hlasů

-          je tvořena třemi členy skupiny staršími 18-ti let

-          funkční období skupinové rady je max. 1 rok

-          s členstvím ve skupinové radě musí její členové souhlasit

3. Skupinová rada ze svého středu volí vedoucího skupiny a z kolektivu vedoucích určuje jednatele skupiny, jejího revizora a hospodáře.

 4. Skupinová rada mezi jednotlivými poradami kolektivu řídí a obhajuje činnost skupiny, a to zvláště prostřednictvím vedoucího skupiny a jejího jednatele.

5. Jménem skupiny jedná vedoucí nebo jednatel skupiny.

Čl.7

Základní články skupiny

 

 1. Základním článkem skupiny je oddíl a KPSV (Klub přátel skupiny Vesmír)
 2. Každý základní článek skupiny má tato práva:

-          určovat si hlavní náplň své činnosti, která musí být v souladu s charakterem organizace a skupiny

-          určovat si podmínky pro získání členství a pro jeho zrušení

-          stanovit si strukturu vedení

-          používat vlastní název, znak a další jednotící prvky

            a tyto povinnosti:

-          vytvářet podmínky pro realizaci potřeb a zájmů svých členů a dodržovat platné vyhlášení Listiny základních práv a svobod

-          aktivně se podílet na činnosti skupiny a snažit se tuto činnost maximálně rozvíjet

-          řídit se pokyny a dokumenty schválenými kolektivem vedoucích

-          zvolit si způsob hospodaření, toto řádně vést a na požádání předložit revizorovi skupiny

-          na každé výroční poradě skupiny předložit zprávu o činnosti za uplynulý rok

-          dle pokynů kolektivu vedoucích řádně platit členské příspěvky

Čl.8

Symboly

 1. Symbolem skupiny je znak a prapor.

Čl.9

Hospodaření

 1. Skupina jako celek má právní subjektivitu.
 2. Skupina rozvíjí svou činnost na základě vlastních prostředků, které tvoří členské příspěvky a jiné příjmy. Získané finanční prostředky musí být účelně využívány k plnění cílů a úkolů skupiny. Výši členských příspěvků určuje porada kolektivu vedoucích.
 3. Skupina hospodaří s majetkem, který získala při jeho založení a který nabyla v průběhu své činnosti. K tomuto majetku má vlastnické právo.
 4. Hospodaření skupiny se řídí platnými právními předpisy a rozpočtem, který schvaluje kolektiv vedoucích na období jednoho roku.
 5. V hospodářských záležitostech jedná jménem skupiny jednatel  nebo hospodář skupiny (osoba starší 18-ti let). Je-li k platnosti právního úkonu předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou osob pověřených skupinovou radou.
 6. Skupina jako celek neručí za hospodářské či jiné závazky jednotlivých struktur.

Čl.10

Kontrolní a revizní činnost

 1. Kontrolním a revizním orgánem skupiny je  revizní komise, která je složena ze členů skupiny starších  18-ti let, určených skupinovou radou. Revizní komise se skládá min. z jednoho a max. ze tří členů skupiny.
 2. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření a další činnosti skupiny, a to především její soulad se základními dokumenty skupiny a právními předpisy. V případě zjištěných nedostatků předkládají skupinové radě návrh na opatření.
 3. Revizní komise provádí svou činnost průběžně během roku a o své činnosti informuje na výroční poradě skupiny.

Čl.11

Zánik skupiny a jejich základních článků

 1. O zániku skupiny rozhoduje kolektiv vedoucích tříčtvrtinovou většinou. Současně s rozhodnutím o zániku skupiny ustaví kolektiv vedoucích likvidační komisi složenou s min. 5 a max. 10 členů skupiny starších 18-ti let v čele s likvidátorem, který jedná jejím jménem. Úkolem likvidační komise je vypořádání veškerých práv i závazků skupiny a sestavení aktuálního inventáře skupiny. Výsledek své činnosti předloží kolektivu vedoucích, který rozhodne o způsobu naložení s případným zůstatkem skupiny.
 2. V případě, kdy o způsobu likvidace nerozhodne kolektiv vedoucích, rozhodne koordinační rada.
 3. V případě zrušení registrace skupiny se postupuje obdobně jako při zániku skupiny.
 4. O zániku každé jednotlivé struktury skupiny rozhoduje její vedení dvoutřetinovou většinou hlasů, o čemž písemně vyrozumí kolektiv vedoucích. 
ReHANEK - web - design - softwarePřihlásit se...