Nástěnka skupiny - aktuální informace Oddíly ve skupině O skupině Vesmír Bolatice Turistická základna, Bolatice Stanová základna Klokočůvek Zajímavé odkazy Kontaktní informace

Mateřská organizace KONDOR

Občanské sdružení Kondor je dětskou organizací, která ovšem sdružuje také mládež a dospělé. Organizace vznikala na přelomu let 1989/90. Je otevřena pro všechny, kteří jednají v souladu s jejími cíli. Hlavním těžištěm je práce s dětmi, a to v co možná nejširším zájmovém spektru. Konkrétní jednotlivé oblasti zájmů jsou determinovány možnostmi a orientací základních článků organizace - skupin. To, že členy organizace jsou i vedoucí, jim dává pocit větší zodpovědnosti za fungování jejich skupin. Hlavním cílem organizace je připravit děti a mládež pro život ve společnosti a současně zabezpečit účelné trávení jejich volného času.

Hlavní činností v rámci organizace je klubovní činnost a víkendové akce, prostřednictvím kterých jsou naplňovány hlavní cíle organizace. V letním období je těžiště v organizování letních táborů, kterých se mohou zúčastňovat také nečlenové organizace.

Klubovní činnost

Klubovní činnost je hlavní náplň činnosti jednotlivých skupin - základních článků organizace. Je realizována prostřednictvím samostatných organizačních jednotek - zpravidla oddílů, které mají 10 až 20 členů. Oddíly se scházejí buď jako celky, nebo část schůzek (např. každá druhá) probíhá po menších skupinkách - zpravidla družinách.

Schůzky se konají pravidelně každý týden v rozsahu 1 až 2 hodiny. Jejich náplň tvoří kromě nejrůznějších soutěží a her (a to i dlouhodobých) získávání různých znalostí a dovedností v té či oné zájmové oblasti - např. turistika, přírodověda, fotografování apod. Na této činnosti se účastní všichni členové organizace, tj. zejména děti ve věku od 6-ti do 15-ti let.

Víkendové akce

Víkendové akce jsou další činností jednotlivých oddílů, která slouží k naplňování volného času dětí a mládeže. Většinou se jedná o jedno až třídenní výpravy na nejrůznější místa republiky. Četnost těchto akcí je zhruba 1 krát za měsíc. Kromě toho jsou v rámci základních článků organizace (tj. skupin) pořádány větší společné akce - např. hry po městě, turistické srazy, soutěže v uzlování, brigády v místě letního tábořiště apod. Takovýchto akcí bývá cca 5 do roka. Dále bývají dvakrát ročně pořádány srazy v rámci celé organiace, které jsou pořádány prostřednictvím nejvyššího orgánu organizace - Koordinační Rady.

Letní tábory

Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů. Jsou organizovány buď jako tábory skupin (až s 50-ti účastníky) nebo jako menší tábory oddílové. Forma těchto táborů je různá - tábory stálé, putovní, vodácké, stanové, ve stálých objektech apod. Jejich náplň souvisí s pobytem v přírodě a děti na nich získají mnoho užitečných znalostí, dovedností a návyků. Doba trvání bývá zpravidla 3 týdny.

Táborů se účastní také nečlenové organizace, přičemž spodní věková hranice je obvykle 8 až 10 let.

Kromě letních táborů pořádají naše skupiny také tabory v době jarních či zimních prázdnin. Jedná se většinou o týdenní akce s cca 20-ti účastníky.

Organizační struktura

Důležitým principem organizační výstavby je naprostá samostatnost základních článků - skupin, které mají maximální pravomoce ve všech sférách působení. Skupiny se mohou účelově sdružovat do různých seskupení a orgánů, které jsou vybaveny takovými pravomocemi, které na ně delegují v nich sdružené skupiny. Nejvyšším orgánem je Koordinační Rada, kterou navenek reprezentují zvolení mluvčí.

Z ostatních principů je nutné zdůraznit fakt, že Kondor je organizací, která dává skupinám velkou volnost v jejich organizační výstavbě, v podmínkách členství, právech a povinnostech, v krojích, symbolice, náplni a formách činnosti.

Hlavními zdroji našich příjmů jsou členské příspěvky, dotace MŠMT a hl.m. Prahy.

 • registrace u MV ČR: VSP/1-353/90-R
 • IČO: 00674648
 • adresa sídla:
  Kondor, koordinační rada
  Novomlýnská 3/1238
  110 00  Praha 1
 • územní působnost:
  Hl. m. Praha
  Moravskoslezský kraj (okr. Opava: Bolatice, Frýdek-Místek: Stará Ves)
ReHANEK - web - design - softwarePřihlásit se...