Nástěnka skupiny - aktuální informace Oddíly ve skupině O skupině Vesmír Bolatice Turistická základna, Bolatice Stanová základna Klokočůvek Zajímavé odkazy Kontaktní informace

Zápis z Výroční porady 13.3.2018

Zápis z výroční porady kolektivu vedoucích 

 

Datum konání: úterý 13. března 2018 od 17,00 hod., jídelna TZ Vesmír Bolatice

Celková účast:  25 členů kolektivu vedoucích skupiny Vesmír Bolatice         

Projednávané body:  

 

a)    Přivítání a úvodní slovo

b)    Činnost struktury v roce 2017

c)    Činnost jednotlivých struktur skupiny

d)    Hospodaření v roce 2017

e)    Hodnotící zpráva kontrolní revizní komise

f)     Stanová základna

g)    Sestavení inventarizačního týmu

h)    Brigáda duben

i)      Volba nového hospodáře

j)     Schválení rozpočtu na rok 2018

k)    Volba volební komise + hlasovací práva

l)      Volba skupinové rady

m)  Volba kontrolní revizní komise

n)    Činnost skupiny v roce 2018

 • o)    Závěrečná diskuze

 

 

 

             a) ADAMEC Filip - zahájení výroční porady; přivítání členů kolektivu vedoucích; seznámení s programem výroční porady. Zapisovatelem určen Jan Duxa.

 

          b) ADAMEC Filip - seznámení s činností skupiny v roce 2017. Organizace dvou stanových táborů, organizace sletu dětí a vedoucích organizace KONDOR v Bolaticích, pomoc s organizací některých obecních akcí /Obecní ples, Stavění májky, Pochod za zdravím, Art Jam/; aktivní účast na Dni Země; brigády na TZ; stavění a bourání SZ; investice na TZ /nákup monitoru, křesel, košů, vysavače / a SZ /nákup nového jídelního stanu, nový hospodářský stan, renovace umývárek,/. 

 

          c) Zprávy o činnosti jednotlivých struktur skupiny za rok 2017

 

 • SLOVÍK Lukáš  - oddíl Arakis    
 • ADAMEC Filip  - T.O. Orion       
 • KOCH Pavel - T.O. Orion - Orionek

 

          d) ŠEVČÍKOVÁ Klára – informace o stavu účetnictví za rok 2017 

 

 

          e) KOCH Pavel - hodnotící zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2017

 

 • zápisy z jednotlivých kontrol jsou k náhlédnutí jako příloha zápisu z výroční porady 2018

 

1. připomínka k pravidelným poradám - komise navrhuje poradu jednou měsíčně - první středu v měsíci tj. 4.4.2018 a každou následující v 17:00 hod. v kanceláři TZ.

2. návrh na uspořádání úklidových služeb venkovních prostorů na TZ - návrh bude projednán na nejbližší poradě tj. 4.4. 2018.

3. připomínka ke kurzu “instruktora skalního lezení” - dle komise tento kurz není žádným přínosem pro organizaci. Na nejbližší poradě bude předán kalendář termínů, které budou moci jednotlivé struktury skupiny využít. ZO: Jan Duxa        

4.  poznámka k nadměrnému hluku ze strany ubytovaných a fenky Sanny

 

 • zmíněn dopis /email/ z vedení obce o nadměrném hluku v nočních hodinách a nápravě tohoto problému 
 • ubytování kteří již několikrát porušili návštěvní řád TZ již nudou moci  využít ubytovacích služeb
 • možnost přestěhovat fenku Sanny na TS

 

5. připomínka k provozu oddílu ARAKIS - revizní komise zjistila vážné nedostatky u oddílu ARAKIS /viz. Zápis z KRKu 2018/.

 • vedení oddílu bylo rázně doporučeno vyvarovat se těchto chyb v následujících letech, aby tak zajistili bezproblémové působení v organizaci

 

 

          f) Stanová základna - stanovené cíle a plánované investice na rok 2018. Těmito body se bude vedení organizace zabývat na pravidelných poradách

 

1. hledání nového místa pro vybudování nové SZ

2. renovace jídelních stolů ZO: RATAJ Luboš

3. nové zastřešení sprch

4. nové podsady                  

 

          g) Inventarizační tým -   na návrh KRKu se organizace rozhodla vytvořit inventarizační tým, který bude pověřen vypracováním seznamu dlouhodobého majetku organizace

 

 • přihlášeni: ŠEVČÍKOVÁ Klára, KOCH Pavel, PLAČEK Vojtěch, DUXA Jan
 • ZO: DUXA Jan                           

 

          h) Dubnová brigáda na TZ - v termínu 3.4. - 15.4. 2018 se uskuteční na TZ brigáda, jejíž prioritou budou tyto úpravy:

1. vymalovaní jídelny a herny

2. položení nové podlahy - OSB desky ZO: FOJTÍK Filip, DUXA Jan

3. položení koberce v jídelně a herně

4. úprava venkovních prostorů

 

          i) Volba nového hospodáře - kandidát: ŠEVČÍKOVÁ Klára - odhlasováno (PRO 15 hlasů, PROTI 0 hlasů)

 

          j) Schválení rozpočtu pro rok 2018 - předložený rozpočet pro rok 2018 byl odsouhlasen jednomyslně. Drobné úpravy rozpočtu budou představeny na nejbližší poradě vedoucích a praktikantů.

 

          k) Volba volební komise + hlasovací práva

 

 • volební komise - HENNHOFER Denis, MICHALÍK David, HARAZIMOVÁ Aneta                  

                                           - předsedkyní byla zvolena HARAZIMOVÁ Aneta

 

 

 

 • hlasovací právo: 
  •   oddíl ARAKIS (2 hlasy) - HAHN Matěj, SLOVÍK Lukáš,

 

 •  oddíl TO ORION (12 hlasů) - ADAMEC Filip, OTÍPKA Matěj, KRETTEK Tomáš, OTÍPKA Štěpán, KOCH Pavel, RATAJ Tomáš, BURDÍK Vítězslav, BENEŠ Adam, KISZKOVÁ Markéta, VITÁSEK Lukáš, KISZKA Tomáš,

 

 • KPSV (1 hlas) - RATAJ Luboš      

 

l) Volba skupinové rady 

 

 • kandidáti do skupinové rady: ADAMEC Filip, KOCH Pavel, PLAČEK Vojtěch, OTÍPKA Matěj, KRETTEK Tomáš,    

 

 • zvoleni:  ADAMEC Filip (12hlasů/80%) - zvolen jako vedoucí skupiny, PLAČEK Vojtěch (11 hlasů/73,3%), OTÍPKA Matěj (11 hlasů/73,3%)

 

m) Volba kontrolní revizní komise

 

 • volební komise - HENNHOFER Denis, MICHALÍK David, HARAZIMOVÁ Aneta                  

                                           - předsedkyní byla zvolena HARAZIMOVÁ Aneta

 

 • hlasovací právo:  -   oddíl ARAKIS (2 hlasy) - HAHN Matěj, SLOVÍK Lukáš           

          - oddíl ORION (12 hlasů) - ADAMEC Filip, OTÍPKA Matěj, KRETTEK Tomáš, OTÍPKA Štěpán, KOCH Pavel, RATAJ Tomáš, BURDÍK Vítězslav, BENEŠ Adam, KISZKOVÁ Markéta, VITÁSEK Lukáš, KISZKA Tomáš,

          -   KPSV (1 hlas) - MICHALÍK David

 

 • kandidáti do revizní: DUXA Jan, BURDÍK Vítězslav, KISZKOVÁ Markéta, FOJTÍK Filip,

 

 • zvoleni: FOJTÍK Filip (15 hlasů/100%), KISZKOVÁ Markéta (12 hlasů/86,6%), DUXA Jan (11 hlasů/73,3%) - zvolen jako předseda komise

 

n) Činnost skupiny v roce 2018 - seznámení s cíly a programem nového vedení skupiny

 

o) Závěrečná diskuze - během závěrečné diskuze byly vzneseny tyto návrhy:

 

1.  návrh na sestavení komise pro úpravu vnitřních směrnic a statutu organizace

2.  možnost školení zdravotníků - ZO: KOCH Pavel   

 

 

         

Schválil: ADAMEC Filip                                                                            Zapsal: DUXA Jan

ReHANEK - web - design - softwarePřihlásit se...